Ammoniak is een verbinding tussen waterstof en stikstof (NH3). Negentig procent van de ammoniakemissie in Nederland komt uit de landbouw en met name uit mest, bij vermenging van feces en urine.

De uitstoot van ammoniak naar de lucht noemen we emissie. Ammoniakmoleculen die in de lucht zitten slaan ergens anders weer neer op het land, dit heet depositie.

Nederland heeft veel vee en dus ook veel mest en ammoniakemissie. Als dit neerslaag op het land dan ondervinden planten die van arme grond houden – en niet zoveel stikstof kunnen verwerken – daar nadeel van. Planten die goed gedijen op stikstofrijke gronden, zoals gras en brandnetels, krijgen de overhand.

Verschraling van de biodiversiteit proberen we in Nederland te voorkomen door het nemen van maatregelen in stallen en mestaanwending, maar ook door minder eiwit in het veevoer.

Op deze pagina
Overheid en certificering

Certificeringsprogramma’s