Wilt u vaste biomassa inzetten voor de productie van elektriciteit en warmte en hiervoor gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++), dan moet u kunnen aantonen dat de biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen die hiervoor gelden.

U hoeft echter niet altijd aan te tonen dat de ingezette biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Deze verplichting geldt alleen voor de volgende categorieën:

  1. Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales
  2. Een ketel ≥ 5 MW stoom uit houtpellets
  3. Een brander op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe
  4. Een ketel op houtpellets voor stadsverwarming (nieuw in 2019)

Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI’s) hebben een rol bij het aantonen van duurzaamheid. Zij kunnen 3 typen werkzaamheden uitvoeren:

  1. Afgeven van een certificaat aan marktpartijen volgens een certificatieschema, dat geheel of gedeeltelijk is goedgekeurd door de minister van EZK. Claims/conformiteitsverklaringen die voortkomen uit zo’n schema mogen gebruikt worden om conformiteit aan de wettelijke duurzaamheidseisen aan te tonen. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van het desbetreffende certificeringsschema;
  2. Afgeven van een verificatieverklaring aan een marktpartij volgens de eisen van het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen met als doel conformiteit aan (een deel van) de wettelijke duurzaamheidseisen aan te tonen;
  3. Afgeven van een conformiteitsjaarverklaring aan een energieproducent, volgens de eisen van het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze verklaring is vereist voor het verkrijgen van SDE+ subsidie voor het aangetoonde deel duurzaam geproduceerde elektriciteit en/of warmte.

Het toezicht op dit private systeem van borging van de duurzaamheid en daarmee ook op de uitvoering van werkzaamheden door CBI’s is belegd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Alleen certificatieschema’s die (geheel of gedeeltelijk) zijn goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kunnen gebruikt worden om de duurzaamheid van de biomassa aan te tonen.

De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) adviseert de minister bij het goedkeuren van certificatieschema’s. Op de website van ADBE vindt u ook meer informatie over de adviesprocedure. De adviesprocedure is een belangrijk onderdeel van de goedkeuring.

Op deze pagina
Overheid en certificering

Certificeringsprogramma’s