Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Groen gas is de hernieuwbare, groene variant van aardgas. Dat biogas mag dan wel dezelfde kwaliteiten en toepassingen hebben als klassiek gas, de productie ervan is veel duurzamer. Groen gas is namelijk niet van fossiele oorsprong, organisch afval vormt de basis ervan. Denk aan dierlijke mest, groente- en fruitresten en afval uit de landbouw. Via een milieuvriendelijk vergistingsproces worden deze restproducten omgezet in een 100% hernieuwbaar groen gas. Waar dat gas een paar jaar terug nog in zijn kinderschoenen stond, is alles nu in gereedheid gebracht voor de grote doorbraak. Gas zal de komende jaren dan ook alleen maar groener worden.

Verschil biogas en groen gas

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente/fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd, gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Invoeden op het gasnet

Groen gas kan worden ingevoed op het normale gasnet en is bruikbaar voor iedereen met een gasaansluiting. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, is het niet nodig apparaten aan te passen.

Certificaten

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten de GvO’s (Garantie van Oorsprong) uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is. Groen gas wordt ingevoed op het aardgasnet. Groen gas hoeft niet van ver te komen. Koken en stoken is mogelijk afkomstig op groen gas van een boerderij in de nabijheid.

Veiligheid

Groen gas is net zo veilig als gewoon aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het net. De gaskwaliteit en de staat van het gasnet worden veelvuldig gecontroleerd. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.

Grondige controle

Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde kenmerkende gaslucht als aardgas. De installaties voor het opwerken van biogas tot groen gas worden vaak en grondig gecontroleerd. Groengasinstallaties vormen hetzelfde risico als aardgasinstallaties en die risico’s zijn heel beperkt.

Belang van groen gas

In het recent gesloten Coalitieakkoord is afgesproken dat in 2030 20% van al het aardgas dat in de gebouwde omgeving wordt gebruikt groen gas moet zijn.

Europa

Nederland heeft de ambitie om een belangrijke Europese speler te worden op het gebied van groen gas. Transportcapaciteit speelt daarbij een grote rol. Nederland is via het netwerk van Gasunie Transport Services (GTS) aangesloten op vele gasverbindingen met andere Europese landen en, onder andere via Gasunie, deelnemer aan Nord Stream, het grootste pijpleidingproject ter wereld. Als onderdeel van deze gasrotonde kan Nederland veel betekenen voor de distributie van (groen) gas in Europa. De Europese Unie staat positief tegenover dit duurzame en economisch aantrekkelijke idee.

De verschillende soorten gas

Aardgas is een fossiele energiebron afkomstig uit de diepe ondergrond en bestaat grotendeels uit methaan. De meeste huishoudens in Nederland zijn aangesloten op het aardgasnet. Aardgas wordt ook gebruikt in de industrie en als transportbrandstof.

Biogas is een combinatie van kooldioxide- en methaangas en wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen als mest of gft. Iets minder dan de helft bestaat uit kooldioxide. Biogas moet eerst een bewerking ondergaan om ingevoed te mogen in het gasnet of te gebruiken als transportbrandstof.

CNG is een transportbrandstof en staat voor Compressed Natural Gas. CNG is aardgas onder een druk van circa 200 bar op omgevingstemperatuur. CNG is de meest voorkomende benaming bij tankstations.

LNG is ook een transportbrandstof. Aardgas kan door afkoeling vloeibaar gemaakt worden in de vorm van Liquefied Natural Gas.

Groen gas is een verzamelnaam voor hernieuwbaar gas dat voldoet aan dezelfde eisen als het aardgas dat in het gasnetwerk zit. Dit groen gas is bijgemengd in het aardgasnet.

Bio-CNG staat voor Bio Compressed Natural Gas, hier is geen aardgas samengeperst maar groen gas.

Bio-LNG staat voor Bio Liquefied Natural Gas, hier is geen aardgas vloeibaar gemaakt maar groen gas en bereikt een temperatuur tot wel -163 °C.